Wizyty
Dziś: 156Wszystkie: 1249482

Procedura wydawnicza

Dla autorów » Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza

 

PODPISANIE UMOWY

Przyjęcie tekstu do publikacji poprzedzone jest podpisaniem umowy wydawniczej, w której autor zobowiązuje się do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, napisanego zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi COPE.

 

Zasady etyki stosowane przez Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2

Wydawnictwo przestrzega standardów rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor powinien mieć pewność, że napisał całkowicie oryginalną pracę, a jeśli autor wykorzystał fragmenty prac innych autorów, muszą być one wyraźnie oznaczone jako cytowane z przypisem informującym o źródle cytatu. Autor utworu powinien posiadać zgody autorów, gdy wykorzystuje w swojej pracy fragmenty innych publikacji, wykresy, ilustracje. Autor jest zobowiązany do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów lub współautorów w powstanie publikacji. Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.

Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).

Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym. Współautorzy są zobowiązani do określenia własnego wkładu autorskiego.

W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly  Publishing

 

Wydawnictwo wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów pomocnych przy powstawaniu dzieła.

Wydawnictwo dochowuje standardów edytorskich i stosuje zasady języka polskiego podczas redakcji i korekty tekstu. Wydawnictwo nie zezwala na publikację dzieła z błędami językowymi i ortograficznymi. W przypadku braku zgodności autora i redaktora dzieła w kwestiach językowych wydawnictwo prosi o pomoc autorytety w danej dziedzinie.

Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.
Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

 

PROCEDURA RECENZJI WYDAWNICZYCH DLA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki:

  • określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym,

  • zauważone przez recenzenta ewentualne niedociągnięcia i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,

  • propozycje zmian lub uzupełnienia treści, które mogą przyczynić się do atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.

  • Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.

PRZYJĘCIE TEKSTU DO PUBLIKACJI

Tekst może zostać przyjęty do wydania po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych. W przypadku gdy recenzent zgłasza potrzebę uzupełnienia tekstu czy dokonania w nim poprawek, wydawca przekazuje autorowi uwagi, zastrzeżenia wynikające z recenzji i wskazuje termin na uwzględnienie ich. Tekst poprawiony przez Autora i zaakceptowany przez recenzenta zostaje poddany procesowi redakcyjnemu.

PROCES REDAKCYJNY

Tekst podlega opracowaniu redakcyjnemu przez wydawnictwo według schematu:

-weryfikacja merytoryczna - sprawdzenie stanu prawnego publikacji, prawidłowości powołań aktów prawnych i orzecznictwa, a także literatury, -opracowanie graficzne, korekta językowa i ujednolicenie zapisów (skrótów, literatury, przypisów, powołań), weryfikacja elementów ilustracyjnych (tabel, wykresów, diagramów, schematów, wzorów itp.)

-skład tekstu

-korekta autorska – tekst przekazywany jest autorowi przez wydawnictwo w formacie pdf

-autor dokonuje akceptacji prac wykonanych przez wydawnictwo i zapisuje swoje uwagi i propozycje na wydruku papierowym lub na pliku pdf lub w plikach word (z odniesiem do stron z przekazanego pdf)

-wydawnictwo wykonuje poprawki i przekazuje autorowi w postaci pliku pdf

-akceptacja autorska ostatecznej wersji tekstu oraz okładki przed drukiem tj.

przekazanie ostatecznie zaakceptowanych materiałów na wydruku papierowym podpisanym przez autora.

DRUK KSIĄŻKI

-książka będzie drukowana w formie i nakładzie zgodnym z zapisami w umowie autorskiej

DYSTRYBUCJA

-dystrybucja książki będzie się odbywała zgodnie z zapisami w umowie autorskiej w formie książkowej lub w wersji elektronicznej, poprzez hurtownie książek, księgarnie i stronę internetową wydawcy