Wizyty
Dziś: 1135Wszystkie: 1249007

Zasady etyki

Dla autorów » Zasady etyki

Zasady etyki stosowane przez Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2

Wydawnictwo przestrzega standardów rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor powinien mieć pewność, że napisał całkowicie oryginalną pracę, a jeśli autor wykorzystał fragmenty prac innych autorów, muszą być one wyraźnie oznaczone jako cytowane z przypisem informującym o źródle cytatu. Autor utworu powinien posiadać zgody autorów, gdy wykorzystuje w swojej pracy fragmenty innych publikacji, wykresy, ilustracje. Autor jest zobowiązany do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów lub współautorów w powstanie publikacji. Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.

Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).

Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym. Współautorzy są zobowiązani do określenia własnego wkładu autorskiego.

W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly  Publishing

 

Wydawnictwo wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów pomocnych przy powstawaniu dzieła.

Wydawnictwo dochowuje standardów edytorskich i stosuje zasady języka polskiego podczas redakcji i korekty tekstu. Wydawnictwo nie zezwala na publikację dzieła z błędami językowymi i ortograficznymi. W przypadku braku zgodności autora i redaktora dzieła w kwestiach językowych wydawnictwo prosi o pomoc autorytety w danej dziedzinie.

Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.
Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.